ZAKRES  ŚWIADCZONYCH USŁUG

Naszą działalność cechuje i wyróżnia spośród innych to, że chcemy naszym Mieszkankom stworzyć Dom, w którym panuje serdeczna, rodzinna atmosfera oparta na poszanowaniu należnych im praw. Podejmujemy działania, aby wszyscy byli otaczani ewangeliczną miłością w duchu charyzmu św. Brata Alberta , który mawiał: ,,Bez miłości grosz jest szorstki, strawa podana- niesmaczna, a opieka choć najlepsza- niemiła.”

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek świadczy:

1)   usługi w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:

   - miejsce zamieszkania,

   - wyżywienie i organizację posiłków,

   - posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza,

   - utrzymanie czystości w pokojach mieszkalnych,

 

2) usługi opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach
     życiowych zapewniając:
 

   - całodobową opiekę  pielęgnacyjną i opiekuńczą,

   - niezbędną pomoc w załatwianiu codziennych spraw.

 

3)   usługi wspomagające polegające na:

   - umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

   - umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,

   - podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu Mieszkańców,

   - zabiegach rehabilitacyjno-usprawniających,

   - organizacji świąt i uroczystości okazjonalnych,

   - zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności Mieszkańców,

 

4)   usługi  pracy  socjalnej  polegające na:

   - pomocy  w procesie adaptacji,

   - pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,

   - pomocy w utrzymywaniu kontaktów z rodziną Mieszkańca i środowiskiem,

   - udzielaniu informacji o świadczeniach i dostępnych formach pomocy.

Dom umożliwia i organizuje Mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.